Σκοποί / Objectives

Σκοποί:

α) Η προώθηση της εμπορίας των δημητριακών, υποπροϊόντων και

ζωοτροφών στην εσωτερικη και εξωτερική αγορά.

β) Η άνοδος του επιπέδου διοργάνωσης και διεξαγωγής της εμπορίας

των παραπάνω προϊόντων

γ) Η ομαλή εμπορική συναλλαγή σύμφωνα με την ελληνική και

κοινοτική νομοθεσία και τη Συνθήκη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 1957.

Objectives:

a) Promoting cereals, by-products and feedstuff commerce

both in the national and international markets.

b) The continuous improvement of the local market

organization in grains,feedstuff and by-products trading.

c) The smooth commercial transaction according to the Greek and

Community legislation and the Treaty of Rome of 25 March 1957.