Σχετικά με τον ΣΕΕΔΥΖ

Η πλήρης επωνυμία του Συνδέσμου είναι: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπόρων και Εξαγωγέων Δημητριακών Υποπροϊόντων και Ζωοτροφών (Σ.Ε.Ε.Δ.Υ.Ζ.) Είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο και ιδρύθηκε το 1984.

Είναι μέλος της COCERAL (της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εμπορίου Δημητριακών)

Μέλη του Σ.Ε.Ε.Δ.Υ.Ζ. μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρίνονται σε:
α) Τακτικά μέλη:
α1. φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές ή ανώτερα διοικητικά στελέχη εταιριών, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την εμπορία δημητριακών, αυτούσιων ή βιομηχανοποιημένων, στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά, όπως και αντιπρόσωποι αλλοδαπών εμπόρων δημητριακών, μόνιμα ενδιαφερομένων αγοραστών ή πωλητών των παραπάνω προϊόντων
α2. νομικά πρόπωπα, δηλαδή Α.Ε., Ε.Π.Ε. με αντικέιμενο την εμπορία δημητριακών αυτούσιων ή βιομηχανοποιημένων υποπροϊόντων τους, στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά.

β) Έκτακτα μέλημπορούν να είναι νομικά ή φυσικά πρόπωπα που τα ενδιαφέροντά τους συμπίπτουν με εκείνα του Συνδέσμου

γ) Αρωγά μέλημπορούν να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν το Σύνδεσμο στην επιτυχία των σκοπών του.

δ) Επίτιμα μέλημπορούν να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία με το κύρος και την εν γένει δράση τους μπορούν να συντελέσουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.  

 


About SEEDYZ

S.E.E.D.Y.Z.  is the Association of Greek Grain Traders, Cereals By-products, Feedstuff  Merchants and Exporters.It is a non profit organization was founded in 1984.

S.E.E.D.Y.Z. is a member of COCERAL.

Members of S.E.E.D.Y.Z. are :
 
a) Full members :
i) individuals : shareholders, partners, administrators or executives,
owners of private companies involved in grain trading – both grains
and
processed products – in the internal market as well as
international markets, including also foreign  grain companies
representatives.
 
ii) legal entities involved grain trading – both grains and  processed
by-products - in the local as well as international markets.

 
b) extraordinary members :  individuals and legal entities,
whose interests coincide with those of the Association’s

 
c) assistant members : individuals and legal entities wishing
to assist the Association in the achievement of its goals

d) honorary members : individuals and legal entities, whose authority
and activities in general may contribute in the Association’s goals
achievement.