'ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ'

                     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ»

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.. 3

2        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.. 6

3        Επιλογή Φορέα Υλοποίησης.. 7

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής. 7

3.2. Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση. 7

3.3. Διαδικασία επιλογής φορέα υλοποίησης. 8

4        ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.. 9

5        Σχέση Αναθέτουσας Αρχήσ Και Φορέα Υλοποίησης.. 14

5.1 Συντονισμός και υλοποίηση Προγράμματος. 14

5.2 Υποχρεώσεις φορέα υλοποίησης. 14

6        Στοιχεία επικοινωνίας.. 16

 


 

 

1          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η μέριμνα και η ολοκληρωμένη κοινωνική υποστήριξη των νέων αποτελεί βασική συνιστώσα του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Το ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, με τίτλο «Τριπτόλεμος» ( ΦΕΚ 1438/Β΄/2.5.2012), εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

·         Με αυτήν την πρωτοβουλία η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει στόχο να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος. Σκοπός του προγράμματος είναι μέσω ημερίδων ενημέρωσης και βραχυχρόνιων σεμιναρίων εκπαίδευσης να ενημερώσει και να προβληματίσει τους νέους που σκέπτονται να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας,.

·         Το πρόγραμμα αφορά  τετρακόσιους σαράντα (440) νέους, 24 έως 40 ετών.

 Το επίπεδο γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον πρωτογενή τομέα παραγωγής δεν θα αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων  που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

 

 

Διαδικασία υλοποίησης:

    Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για  την υλοποίηση:

  1. Σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης, διάρκειας  50 ωρών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις παρακάτω  περιοχές:

 Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων, Άρτας, Καλαμάτας, Ηρακλείου Κρήτης, Αργοστολίου ,είτε και

  1. Διημερίδων  ενημέρωσης για τις προοπτικές απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, οι οποίες θα προηγούνται χρονικά των σεμιναρίων βραχείας

εκπαίδευσης.

 

Η κατανομή  αντικειμένων και εκπαιδευομένων ανά περιοχή απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ

 (ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΘΗΝΑΣ

6

20

120

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

20

80

ΛΑΡΙΣΑΣ ,

 ΒΟΛΟΥ

3

20

60

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ

3

20

60

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2

20

40

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2

20

40

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

2

20

40

ΣΥΝΟΛΟ

22

 

440

 

      

Οι διημερίδες και τα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος», μπορούν να υλοποιηθούν  το διάστημα από 02/06/2014 έως 12/07/2014 και από 15/09/2014 έως και 20/12/2014.

Τα σεμινάρια θα γίνονται μέχρι τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00 έως 20:00 και Σάββατο, ώρες 10:00 έως 14:00).

Επισημαίνεται ότι στις προτάσεις των υποψήφιων φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνεται, πέραν της διεξαγωγής θεωρητικών μαθημάτων και πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, στις προτάσεις απαιτείται:

α) Να γίνεται σαφής τεκμηρίωση της επιλογής των συγκεκριμένων αντικειμένων εκπαίδευσης που προτείνονται.

β) Να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων και της χρονικής διάρκειας διδασκαλίας ( ώρες  θεωρητικής διδασκαλίας και ώρες πρακτικής άσκησης).

 Οι εκπαιδευτικές ενότητες, θα πρέπει να αναφέρονται  στα εξής θέματα:

1) καλλιέργειας ή εκτροφής, 2) μεταποίησης, 3) τυποποίησης, 4) εμπορίας - ηλεκτρονικής προώθησης των προϊόντων και της  σχετικής  με τα παραπάνω θέματα νομοθεσίας

γ) Να υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτών και τα βιογραφικά τους σημειώματα .Καθώς επίσης ,σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συντονιστή και του επιστημονικά υπεύθυνου.  

δ) Να προβλέπεται η κάλυψη 4 ωρών διδασκαλίας  από εισηγήσεις επιτυχημένων επιχειρηματιών του κλάδου και από επισκέψεις σε σχετικές με τα αντικείμενα  επιχειρήσεις.

ε) Να αναφέρονται οι  χώροι  όπου θα υλοποιηθεί η θεωρητική διδασκαλία και η πρακτική άσκηση.

στ) Να περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων των εκπαιδευομένων.

 

Μετά την επιλογή του/των φορέα/φορέων υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία μαζί τους, θα αναρτηθεί ανοικτή πρόσκληση για τους νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

 

2          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Ο προϋπολογισμός για κάθε αντικείμενο των σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης, ανέρχεται στο ποσό των 3.500 € (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) και αναλύεται ως εξής:

α) Αμοιβές εκπαιδευτών: 1.500 € ( χίλια πεντακόσια ευρώ)

β) Αμοιβή συντονιστή προγράμματος: 300€ (τριακόσια ευρώ) και αμοιβή επιστημονικού υπεύθυνου : 250€ ( διακόσια πενήντα ευρώ )

γ) Γραμματειακή υποστήριξη: 300€

δ) Λοιπά έξοδα: δημοσιότητα, εκπαιδευτικό υλικό, μετακινήσεις και διαμονή εκπαιδευτών (όπου αυτό απαιτηθεί), καφέ εκπαιδευομένων κ.λ.π.:

1.150€ (χίλια εκατό πενήντα ευρώ).

            Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θα καλύψει μέσω του προϋπολογισμού της το ποσό των 2.500 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1000 ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή των εκπαιδευομένων με καταβολή ποσού ενός ευρώ για κάθε διδακτική ώρα (συνολικά 50 €) που θα καταβάλλεται στο φορέα  υλοποίησης και

 

2) Ο προϋπολογισμός για κάθε διημερίδα ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό

 των 1.900€ ( χιλίων εννιακοσίων ευρώ ) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

 

3          Επιλογή Φορέα Υλοποίησης     

 

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 α) Ν.Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και A.Τ.Ε.Ι.) που έχουν συναφή με τον Πρωτογενή Τομέα Προγράμματα Σπουδών και

β) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται: α) να προβλέπεται στο καταστατικό των φορέων ή στην ιδρυτική τους πράξη, η ενασχόληση με δραστηριότητες συναφείς με το πρόγραμμα και β) να διαθέτουν χώρους (φυτικής ή ζωικής παραγωγής) για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

 

3.2. Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση   

 

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους  το χρονικό διάστημα,  από 24.03.14 έως και 25.04.14, ώρα 14.00 (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της πρότασης βάσει του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας ).

Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει πρόταση για μία μόνο περιοχή υλοποίησης, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που έχει αναρτήσει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στην ιστοσελίδα της (www.neagenia.gr). Η πρόταση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (για τα Ν.Π.Δ.Δ. η πράξη ίδρυσης και για τα Ν.Π.Ι.Δ. επικυρωμένο για τους τελευταίους έξι μήνες καταστατικό) υποβάλλονται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στη διεύθυνση:

 

 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Α. Παπανδρέου 37,  Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

              Διεύθυνση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης

              Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 

Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

 

 

3.3. Διαδικασία επιλογής φορέα υλοποίησης

     Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ελέγχονται οι τυπικές προϋποθέσεις τήρησης της διαδικασίας και των όρων υποβολής των προτάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ τυχόν έλλειψη αυτών συνιστά λόγο μη παραδεκτού του φακέλου, με αποτέλεσμα η αίτηση να απορρίπτεται.

Σημειώνεται ότι, η διαπίστωση ύπαρξης εκκρεμοτήτων ως προς την υποβολή απολογισμών του φορέα προς τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για παλαιότερες οικονομικές ενισχύσεις κάθε είδους ή ως προς την επιστροφή ποσού που τυχόν καταλογίστηκε στο φορέα συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία.

Κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, εξετάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των προτάσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του προηγούμενου σταδίου, με βάση τα εξής κριτήρια:

o   Δραστηριοποίηση του φορέα (πεδίο δραστηριοποίησης, μαζικότητα, προηγούμενο έργο κατά τα  τελευταία δύο χρόνια, κίνητρα για την υποβολή της αίτησης κ.λ.π.),

o   Τεκμηρίωση επιλογής των αντικειμένων κατάρτισης για τη συγκεκριμένη περιοχή,

o   Πληρότητα της πρότασης (σαφήνεια περιγραφής των σταδίων προετοιμασίας, υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναλυτικός προϋπολογισμός).

Τα τελικά αποτελέσματα αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ενώ οι αιτούντες φορείς που επιλέγονται ειδοποιούνται, βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει στον φάκελό τους, με σχετική επιστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, ο φορέας θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών  και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην  υποενότητα 5 της πρόσκλησης.

 

4          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

        

Παρακάτω προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιχορήγηση του φορέα, όπως προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/27.02.1998 Υπουργική Απόφαση «Περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 284/τ. Β’/24.03.1998), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/22717/0094/2011 Υπουργική Απόφαση «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/27.02.1988 (ΦΕΚ 284/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών» (ΦΕΚ 474/τ. Β’/24.03.2011)

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

α. Πράξη Ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ.

β. Υπεύθυνη Δήλωση για το ύψος Προϋπολογισμού του επιχορηγούμενου φορέα. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

·        Εάν ό Προϋπολογισμός του φορέα δεν υπερβαίνει τις 587.000,00 €, αρκεί η βεβαίωση για το ύψος του Προϋπολογισμού.

·        Για όσους φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ39 Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Τεύχος Α’) και την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου22 του άρθρου 27.

·        Για όσους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και συνεπώς δεν ανήκουν στους υπόχρεους υποβολής στοιχείων προϋπολογισμού – απολογισμού – ισολογισμού – οφειλών κλπ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η βεβαίωση της Δ39 αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση τους του Ν. 1599/1985.

γ. Φορολογική Ενημερότητα

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορέας, στην οποία να προκύπτει η απόδοση του παρακρατηθέντος ή οφειλόμενου Φ.Μ.Υ. και Φ.Π.Α. από το επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο, η οποία θα καλύπτει τα προηγούμενα ημερολογιακά έτη και τις φορολογικές περιόδους του τρέχοντος οικονομικού έτους, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος.

Επισημαίνεται ότι: α) Εάν όλα αυτά δηλώνονται από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο σε Υπεύθυνη Δήλωση, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί σ’ αυτές από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο, οι κατά περίπτωση εκκαθαριστικές και περιοδικές δηλώσεις, καθώς και ότι β) Σε καμία περίπτωση, στη σφραγίδα των τμημάτων της  Δ.Ο.Υ. δεν πρέπει να δηλώνεται παρελήφθη όμοιο). (Αρ.2076046/1854/0026/98 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών)    

ε.  Ασφαλιστική Ενημερότητα – Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. που να προκύπτει η απόδοση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του επιχορηγούμενου φορέα.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. ότι έχουν υποβληθεί σε αυτή οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του επιχορηγούμενου Ν.Π. (άρθρο 6 Ν.2362/1995 και υπ’ αριθμ. 2077022/8071/0094/15.11.1996 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών).

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για ετήσια επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. κάτω των 150.000,00 €

ζ. Εξουσιοδότηση – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για τον καθορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.

η. Βεβαίωση α) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και β) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι έχει υποβάλλει ο φορέας, με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος (ΦΕΚ 52/Τεύχος Α’/28.02.2013, άρθρο 41).

 

 

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

α. Καταστατικό του φορέα θεωρημένο από το Πρωτοδικείο της περιοχής που      υπάγεται ο φορέας για το τελευταίο εξάμηνο.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα που θα βεβαιώνει ακριβώς το ποσό ύψους των επιχορηγήσεων από κρατικούς φορείς κατά το τρέχον έτος.

  • Για όσους φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ39 Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Τεύχος Α’) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 27, παρ. 22 αυτού.
  • Για όσους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και συνεπώς δεν ανήκουν στους υπόχρεους υποβολής στοιχείων προϋπολογισμού – απολογισμού – ισολογισμού – οφειλών κλπ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η βεβαίωση της Δ39 αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση τους του Ν. 1599/85.

γ. Φορολογική Ενημερότητα

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορέας, στην οποία να προκύπτει η απόδοση του παρακρατηθέντος ή οφειλόμενου Φ.Μ.Υ. και Φ.Π.Α. από το επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο, η οποία θα καλύπτει τα προηγούμενα ημερολογιακά έτη και τις φορολογικές περιόδους του τρέχοντος οικονομικού έτους, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος.

Επισημαίνεται ότι: α) Εάν όλα αυτά δηλώνονται από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο σε Υπεύθυνη Δήλωση, από τις  αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί σ’ αυτές από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο, οι κατά περίπτωση εκκαθαριστικές και περιοδικές δηλώσεις και β) Σε καμία περίπτωση στη σφραγίδα των τμημάτων της  Δ.Ο.Υ. να μη  δηλώνεται παρελήφθη όμοιο (Αριθμ. 2076046/1854/0026/1998 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών).

ε.  Ασφαλιστική Ενημερότητα – Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. που να προκύπτει η απόδοση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του επιχορηγούμενου Νομικού Προσώπου.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. ότι έχουν υποβληθεί σε αυτή οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του επιχορηγούμενου νομικού προσώπου (άρθρο 6 Ν.2362/1995 και αριθμ. 2077022/8071/0094/15.11.1996 εγκύκλιος του Υπουργείο Οικονομικών).

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για ετήσια επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. κάτω των 150.000,00 €.

ζ. Εξουσιοδότηση – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για τον καθορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα       

η. Βεβαίωση α) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και β) από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι έχει υποβάλλει ο φορέας, με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος (ΦΕΚ 52/Τεύχος Α’/28.02.2013, άρθρο 41).

 

5           Σχέση Αναθέτουσας Αρχήσ Και Φορέα Υλοποίησης  

5.1        Συντονισμός και υλοποίηση Προγράμματος 

 

Το πρόγραμμα αναλαμβάνει να υλοποιήσει και διαχειριστεί ο επιλεγείς φορέας, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής, Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, και του φορέα υλοποίησης υπογράφεται σύμβαση, στην οποία περιγράφονται συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 

5.2 Υποχρεώσεις φορέα υλοποίησης

Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος έχει τις εξής υποχρεώσεις:

i.        Ορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως διαχειριστές υλοποίησης του προγράμματος και γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

ii.      Τηρεί επικαιροποιημένο αρχείο με τους ωφελούμενους αυτού, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

iii.    Προβαίνει, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προώθηση του προγράμματος (διάχυση μέσω φυλλαδίων, έντυπων καταχωρίσεων και λοιπών εκδόσεων, ανάρτηση ανακοινώσεων, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων, διοργάνωση ημερίδων κ.λ.π.).

iv.    Συμπεριλαμβάνει τον λογότυπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σε οποιαδήποτε μορφής υλικό και αναπαράγεται σε συνάφεια με το πρόγραμμα, καθώς και αναρτά σύνδεσμο (link) για το πρόγραμμα σε εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου του. 

v.      Αναφέρει ρητά ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε κάθε δημόσια ανακοίνωση ή σε κάθε άλλου είδους δημοσίευση που αφορά στο πρόγραμμα.

vi.    Συντάσσει και παραδίδει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους  του. 

vii.   Υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος: (α) έκθεση περιγραφής του υλοποιηθέντος έργου, η οποία θα περιλαμβάνει τον απολογισμό (αξιολόγηση) του προγράμματος και τυχόν σχετικό υλικό (αφίσες, φωτογραφίες, εκδόσεις, βίντεο κ.τ.λ.), και (β) έκθεση αναλυτικού οικονομικού απολογισμού, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

viii.                        Επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο τυχόν  αδιάθετα ποσά από το πρόγραμμα

6          Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα:

Διεύθυνση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης
Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας
 
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

Τηλέφωνα: 210- 3442491 , 210-3442492

 

E- mail: a.pantazi@neagenia.gr, a.katsarou@neagenia.gr, athanasiou@neagenia.gr  

 

Υπόψη: κ. Α. Πανταζή, κ. Α. Κατσαρού, κ. Δ. Αθανασίου

Comments