Σκοποί:
α) Η προώθηση της εμπορίας των δημητριακών, υποπροϊόντων και 
    ζωοτροφών στην εσωτερικη και εξωτερική αγορά.
β) Η άνοδος του επιπέδου διοργάνωσης και διεξαγωγής της εμπορίας 
    των παραπάνω προϊόντων
γ) Η ομαλή εμπορική συναλλαγή σύμφωνα με την ελληνική και 
    κοινοτική νομοθεσία και τη Συνθήκη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 1957.


Objectives:
a) Promoting cereals, by-products and feedstuff commerce
    both in the national and international
markets.

b) The continuous improvement of the local market
    organization in grains,feedstuff and by-products trading.